top of page
ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

B.OLD MODELS zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych   

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę;

 • jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych bezpośrednio przez  B.OLD MODELS;

 • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;

 • jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte.

PLIKI COOKIES
 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

 2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:

 •  „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. B.OLD MODELS przechowuje ciasteczka w celu:

 • a. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;

 • b. poprawiania wydajności Serwisu;

4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.

5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Każdy Użytkownik ma prawo:

 • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez B.OLD MODELS,

 • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez B.OLD MODELS dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

 • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania wydania kopii danych osobowych,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

 • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są pod adresem: Jakub Kierzkowski, Wielbark 19, 12-160 Wielbark

3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:

 • osobiście pod wskazanym wyżej adresem siedziby B.OLD MODELS

 • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby B.OLD MODELS

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@boldmodels.pl

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

B.OLD MODELS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez B.OLD MODELS.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisu prosimy o kontakt z B.OLD MODELS na adres: rodo@boldmodels.pl

do@rebelmodels.pl

bottom of page